Naturfreunde

Mişcarea Prietenii Naturii este o organizație non-profit de tip umbrelă, care, pe lângă încurajarea turismului verde, care are un efect minim asupra mediului, are ca scop promovarea prieteniei şi înțelegerii internaționale.

Mişcarea este cunoscută sub numele de Naturfreunde (germană), Les Amis de la Nature (franceză), Amici della Natura (italiană), La Naturamikoj (Esperanto) şi Natuurvrienden sau NIVON (olandeză) toate unite sub aceleaşi culori şi aceeaşi siglă.

Organizația a început în Austria, în 1895 ca Naturfreunde din persoane ce s-au asociat pentru a se bucura de activități în aer liber. Solidaritatea umană i-a împreunat în a-şi construi propriile lor cabane. Mişcarea este răspândită la nivel mondial şi are în prezent peste 600.000 de membri, 3500 asociații şi aproximativ 1000 de cabane afiliate mişcării ce oferă facilități membrilor, majoritatea fiind în Europa.

Mişcarea Prietenii Naturii a fost fondată la Viena în jurul anului 1895 de trei membri: Karl Renner - un student la drept şi care avea să devină preşedinte al Austriei, Georg Schmiedl - cadru didactic şi Alois Rohrauer un fierar. În epoca turismului incipient organizația a reuşit să facă accesibil accesul la munte pentru populația de rând căreia până atunci îi era greu accesibilă practicarea drumeției montane. Astfel, s-au creat facilități de cazare şi călătorie. Activitățile de atunci ale organizației au avut ca scop descoperirea frumuseților naturale de către oamenii de rând precum şi culturalizarea populației de rând.

Activitatea Prietenii Naturii se bazează pe convingerea că oportunitățile de dezvoltare personală sunt indisolubil legate de protecția naturii şi conservarea resurselor naturale. Mişcarea Prietenii Naturii, încă de la începuturile ei, a pledat pentru o conservare a mediului incojurator în care trăim, pentru pace şi înțelegere internațională şi pentru drepturile sociale şi democratice ale tuturor oamenilor. Bazându-se pe tradiția veche de secole, mişcarea Prietenii Naturii este în prezent orientată spre susținerea dezvoltării durabile prin ecoturism, în special pentru soluții transfrontaliere de protecție a mediului.

Proiecte ca "Peisajul Anului" exemplifică modul în care dezvoltarea durabilă regională poate fi pusă în practică. Campaniile internaționale pentru un mediu curat, cum ar fi "100.000 de copaci pentru Europa" sau "Râuri albastre pentru Europa" au ca scop creşterea gradului de conştientizare a necesității protejării mediului şi de a oferi membrilor săi oportunități de a lua măsuri în scopul protejării mediului.

În România, mişcarea este prezentă prin aproximativ 150 de membri înscrişi în câteva asociații, precum şi prin cabana Codrin, cabană afiliată mişcării.

Statutul Asociației Prietenii Naturii Banat (extras)
ART. 1
DENUMIREA ASOCIAŢIEI

Se constituie o asociație cu denumirea Asociația Prietenii Naturii Banat.

Referiri ulterioare la această asociație în prezentul act se vor face cu abrevierea "Asociația".

ART. 3
FORMA JURIDICĂ

Asociația Prietenii Naturii Banat este desemnată prin acest Statut - Asociație și funcționează în temeiul OG nr.26/2000 fiind o asociație autonomă, nonguvernamentală, apolitică, cu caracter non-profit (evetualul venit obținut din activitățile comerciale ce le poate dezvolta și desfașura va trebui cheltuit integral în activitatea Asociației și în vederea realizării scopurilor și obiectivelor Asociației), înființată prin voința de asociere a membrilor fondatori.

Asociația Prietenii Naturii Banat poate semna, în nume propriu, acorduri neguvernamentale, protocoale de intenție şi alte documente de cooperare pentru promovarea şi dezvoltarea relațiilor cu organizații similare din diferite țări şi cu organizații multinaționale similare.

ART. 4
DURATA DE FUNCŢIONARE

Durata de funcționare a asociației Asociația Prietenii Naturii Banat este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în registrul Asociațiilor şi Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Timişoara.

CAPITOLUL IV - SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
ART. 5
SCOPUL ASOCIAŢIEI

Conform art.6, al.2 pct.B şi al.3, pct.B. din O.G.26/2000 cu privire la Asociații și Fundații, scopul în vederea căruia se constituie Asociația constă în promovarea ecoturismului şi susținerea incluziunii sociale.

ART. 6
OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

În vederea îndeplinirii scopului său, Asociația Asociația Prietenii Naturii Banat îşi propune realizarea următoarelor obiective:

 1. desfașurarea în timpul liber de activități turistice, social-turistice, culturale şi sportive, în zonele ce prezintă interes;
 2. realizarea de călătorii şi excursii cu caracter divers: drumeție, orientare turistică, alpinism, speologie, turism nautic, cicloturism, sporturi de iarna;
 3. cunoașterea științelor naturale, istoriei şi geografiei, protecția mediului şi a naturii;
 4. amenajarea de expoziții, colecții, biblioteci, editarea de reviste, buletine informative şi altor tipărituri legate de activitatea Asociației, organizarea de conferințe, seminarii, tabere de turism şi concursuri turistice şi specifice pe discipline;
 5. achiziția, construcția, administrarea şi îngrijirea infrastructurii turistice;
 6. colaborarea cu alte organizații de profil din țară şi străinătate;
 7. activitățile Asociației se pot desfășura pe grupuri de specialitate, conduse de către un coordonator;
 8. desfășurarea de activități ce au ca și obiectiv respectarea valorilor şi tradițiilor ce guvernează relațiile sociale dintre indivizi, grupuri, comunități şi instituții în vederea creșterii incluziunii sociale şi în mod special acțiuni indreptate spre anumite grupuri sociale ce sunt vulnerabile sau au un mod de viața specific;
 9. desfășurarea de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situațiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială şi promovării incluziunii sociale;
 10. promovarea incluziunii sociale prin mișcare în natura, ture culturale și activități turistice;
 11. dezvoltarea economiei sociale;
 12. promovarea activităților turistice în zone cu economie slab dezvoltată;
 13. alte activități legale, necesare pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor sale, inclusiv activități economice directe, cu condiția să aibă un caracter accesoriu şi să fie în strânsă legătură cu realizarea scopurilor Asociației;

CAPITOLUL V - PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
ART. 7
PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Patrimoniul social al Asociației este de 200 lei, compus integral din numerar, sumă avansată de membrii fondatori.

Cuantumul taxei de înscriere în Asociația Asociația Prietenii Naturii Banat şi al cotizației, precum şi a altor taxe sunt stabilite numai de către Consiliul Director şi vor fi aduse la cunoştința membrilor în cadrul Adunări Generale, fiind publicate şi în Regulamentul de Funcționare.

Completarea ulterioară a patrimoniului Asociației se va face pe baza deciziei luate de către Consiliul Director.

Patrimoniul Asociației poate fi majorat astfel:

 1. din finanțări de proiect din surse interne sau externe
 2. din taxa de înscriere a noilor membri
 3. din cotizația anuală a membrilor
 4. din donații, legate, daruri manuale şi alte liberalități ale membrilor Asociației sau oferite de orice persoană fizică sau juridică, aceasta din urmă sub condiția aprobării Consiliului Director
 5. din alte surse legale pe care le poate obține ca Asociație cu scop ne-lucrativ în condițiile legii
 6. din venituri realizate din activități economice directe.

TIPURI DE PROPRIETATE

Asociația poate detine în proprietate orice bunuri mobile sau imobile.

FONDURI BĂNEȘTI

Fondurile bănești ale Asociației pot fi în lei și/sau valută şi se vor ține în conturi bancare deschise la bănci cu sediul în România.

CONTRIBUȚII, TAXE ȘI SPONSORIZĂRI

Contribuțiile, taxele şi sponsorizările costituie o parte din fondurile cu care Asociația își finanțează activitatea.

CAPITOLUL VI - MEMBRII ASOCIAŢIEI
ART. 9
MEMBRII DE ONOARE

Membrii de onoare vor fi aleşi de Adunarea Generală pe baza propunerii Consiliului Director dintre persoanele care prin activitatea şi lucrările lor contribuie la realizarea obiectivelor Asociației.

ART. 10
MEMBRII FONDATORI

Persoanele fizice care au format colectivul de inițiativă şi au participat la constituirea Asociației sunt membrii fondatori.

ART. 11
MEMBRII ÎNSCRIȘI

Membrii voluntari

 • Sunt membri ce plătesc o cotizație, stabilită de Adunarea Generală, iar în funcție de posibilitatea lor ajută sau sprijină acțiunile de voluntariat și au card de membru.
 • Aceștia au statutul de membru voluntar după ce completează o adeziune în acest sens și este aprobată de Consiliul Director.
 • Sprijinul voluntariatului nu este obligatoriu, membrul voluntar doar își exprimă o posibilitate de a fi voluntar.
 • Beneficiază de toate facilitățile obținute de Asociație în favoarea membrilor și sunt consultați în luarea deciziilor privind activitatea și proiectele Asociației, făra a avea drept de vot în Adunarea Generală.

Membrii simpatizanți

 • Nu au obligația plății unei cotizații, iar în funcție de posibilitatea lor ajută sau sprijină acțiunile de voluntariat și au card de membru.
 • Aceștia au statutul de membru simpatizant după ce completează o adeziune în acest sens și este aprobată de Consiliul Director.
 • Beneficiază de facilitățile obținute de Asociație în favoarea membrilor doar pe teritoriul național și sunt consultați în luarea deciziilor privind activitatea și proiectele Asociației, fara a avea drept de vot în Adunarea Generală.
 • Cererile de înscriere în Asociație se vor adresa Preşedintelui Asociației care le va supune spre aprobare Consiliului Director.
 • În caz de respingere a cererii de înscriere în Asociație, decizia Consiliului Director va fi comunicată fără motivare celui care a solicitat înscrierea în Asociație.

ART. 12
MEMBRII ACTIVI

Membrii activi sunt membrii Asociației cu cotizația la zi.

CAPITOLUL VII - DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI
ART. 13
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

Drepturile membrilor:

 • De a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, administrare şi control ale Asociației;
 • Drept de vot în Adunarea Generală;
 • De a participa la toate manifestările, conferințele, cursurile, simpozioanele şi în general la oricare din acțiunile promovate de Asociație pe plan intern şi extern;
 • De a propune măsuri de îmbunătățire a activității Asociației.

Obligațiile membrilor:

 • Să respecte prevederile Statului, Actului Constitutiv, Regulamentului de organizare şi funcționare a Asociației şi a deciziilor luate de Consiliul Director al Asociației;
 • Să achite la termenul fixat contribuția de membru/membru voluntar în cuantumul stabilit de Adunarea Generală Ordinară. Membrii de onoare şi membrii fondatori sunt exceptați de la plata acesteia;
 • Să contribuie prin activitatea lor la realizarea scopului şi obiectivelor propuse de Asociație;
 • Să apere şi să promoveze interesele Asociației în relațiile cu autoritățile publice şi alte organizații similare din țară şi străinătate;
 • Să evite orice manifestare care ar putea prejudicia direct sau indirect imaginea publică a Asociației, scopul şi obiectivele propuse de aceasta.

ART. 14

Recompense şi sancțiuni pentru membrii Asociației.

 1. recompensele materiale şi morale pe care le poate acorda Asociația se stabilesc de către Consiliul Director în limita disponibilităților materiale şi se atribuie pentru activitățile desfășurate în cadrul Asociației. Adunarea Generală poate, de asemenea, hotărî acordarea de recompense sau premii. Recompensa morală superioară acordată o reprezintă acordarea titlului "Membru de Onoare" al Asociației. Titlul "Membru de Onoare" se acordă numai de către Adunarea Generală.
 2. încălcările statutului sau ale regulamentelor interioare, litigiile de natură tehnică, administrativă sau financiară, orice cauză derivând sau în legătură cu activitatea Asociației se vor rezolva de către Consiliul Director.
 3. în cazul săvârșirii unor abateri de la Statut, regulamentele interne de funcționare sau hotărârile Consiliului Director, acesta poate dispune, în raport cu gravitatea faptei, următoarele sancțiuni:
  • mustrare;
  • avertisment;
  • suspendarea pe timp limitat de până la un an;
  • excludere din Asociație.
 4. decizia de sancționare va purta semnătura președintelui şi se vor menționa căile de atac împotriva acesteia.

CAPITOLUL VIII - PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU
ART. 15

Calitatea de membru al Asociației se pierde:

 1. Prin retragere

  Membrii Asociației se pot retrage din Asociație anunțând în scris Preşedintele asupra deciziei de retragere.

  Membrii retraşi sunt obligați să predea legitimația de membru în vederea eliminării din baza de date a Asociației.

 2. Prin excludere

  Excluderea operează în următoarele condiții:

  1. producerea de prejudicii materiale sau morale Asociației, prin activitatea proprie desfăşurată;
  2. angajarea persoanei fizice sau juridice respective în activități ce contravin prevederilor Actului Constitutiv al Asociației şi hotărârilor organelor de conducere şi execuție ale Asociației;
  3. angajarea persoanei fizice sau juridice respective în activități contrare legii sau ordinii de drept;
  4. neplata cotizației timp de un an;
  5. activități îndreptate împotriva Asociației;
  6. activități cu efecte negative asupra capacității Asociației de a-şi desfăşura activitatea, care aduc prejudicii prestigiului Asociației;
  7. oricare alte cauze care pot prejudicia imaginea Asociației şi credibilitatea acesteia.
 3. Prin deces

ART. 16

Consiliul Director poate, fără îndeplinirea vreunei proceduri speciale, să elimine din evidența Asociației, membrii care:

 1. timp de un an nu şi-au plătit cotizațiile;
 2. au pierdut calitatea de membru în urma săvârşirii unor abateri grave care contravin regulilor deontologice ale Asociației;

ART. 17

Consiliul Director hotărăşte asupra propunerilor de excludere şi eliminare din baza de date a Asociației cu majoritatea a 2/3 din voturile membrilor prezenți.

Împotriva hotărârii de excludere se poate face contestație la Adunarea Generală întrunită în şedința ordinară.

CAPITOLUL IX - VENITURILE ASOCIAŢIEI
ART. 18
VENITURI

Veniturile Asociației se compun din:

 1. Taxele de înscriere;
 2. Cotizația anuală plătită de membrii Asociației, care va fi achitată în contul acesteia;
 3. Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile prevăzute de lege;
 4. Donații, legate, sponsorizări şi alte liberalități de la persoane fizice sau persoane juridice, din țară şi din străinătate;
 5. Venituri obținute din activitățile legale ale Asociației înscrise în obiectul de activitate;
 6. Finanțări din proiecte Europene.

Orice liberalități se pot accepta numai de Consiliul Director şi numai dacă nu sunt însoțite de condiții incompatibile cu scopul şi obiectul de activitate ale Asociației.

Toate veniturile Asociației se vor folosi numai în scopul realizării obiectului său de activitate.

ART. 19
TAXE, COSTURI şi COTIZAȚII

La admiterea lor în Asociație fiecare membru va plăti o taxa de înscriere precum şi costul Cardului de Membru (persoanele fizice). Ulterior înscrierii, fiecare membru al Asociației va achita o cotizație.

Art. 20
CHELTUIELI

Cheltuielile în cadrul Asociației vor fi făcute lunar de către Președintele Asociației până la suma de 100.000 lei pentru interesul Asociației. Pentru sume mai mari, este necesara aprobarea Consiliului Director.

ART. 21
RESTITUIRI

Veniturile, excedentele şi fondurile de orice fel nu se pot restitui sau distribui sub nici o formă membrilor Asociației, ci se vor întrebuința exclusiv pentru realizarea obiectivelor şi scopului Asociației prevăzute în prezentul Act constitutiv.

ART. 22
ORGANELE DE CONTROL ȘI ATRIBUȚIILE ACESTORA

Organele de control sunt: Președintele, Directorul şi contabilul Asociației, peste aceștia având atribuții de control organele abilitate ale statului. În măsura în care Adunarea Generală a Membrilor va hotărî necesitatea numirii unui cenzor cu atribuții de control asupra activității Asociației, atribuțiile cenzorului sunt de a verifica înregistrările corecte în contabilitatea Asociației, a cheltuielilor şi veniturilor în realizarea decontărilor, precum şi în regimul de folosire al banilor destinați pregătirii şi participării la toate activitățile atât interne cât şi internaționale. Organele de control au dreptul de a denunța neregulile financiare din activitatea Asociației la organele abilitate de lege.

Logo & design © 2017 Prietenii Naturii Banat. Toate drepturile rezervate.